GRONDWERKEN

Grondwerk vormt in de grond-, weg-, en waterbouw het eerste stadium in een bouwproject. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

WEGENBOUW

Wegenbouw heeft betrekking op de planning, het ontwerpen, de aanleg, het beheer en onderhoud van wegen en wegvoorzieningen (bruggen, tunnels en dergelijke).

WATERBOUW

Naast wegenbouw is waterbouw een onderdeel van de civiele techniek. Deze toegepaste wetenschap richt zich op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken voor algemeen nut. Denk hierbij aan het plaatsen van vaste en regelbare stuwen, grote en kleine sluizen, duikers, scheepsliften, dijken en waterkeringen. Daarnaast worden ook rioleringen, waterzuiveringsinstalaties en bijbehorende pompinstalaties gebouwd. Ook de havens met bijbehorende staketsels, dokken, aanlegsteigers en kades behoren tot de waterbouwkunde. Baggeren, opspuiten en het oprichten van booreilanden zijn eveneens activiteiten binnen de waterbouwkunde.

MEER WERKZAAMHEDEN